V prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Fetex s.r.o., so sídlom Vlčie Hrdlo 26, 821 07 Bratislava, identifikačné číslo: 45473528, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I. (ďalej iba „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Vlčie Hrdlo 26, Bratislava, 821 07, adresa elektronickej pošty [email protected], telefón 0903/715 501.
 3. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedením opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy.
 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správnu splniť.

Menu