Všeobecné obchodné podmienky definujú vzťahy medzi kupujúcim a dodávajúcim. Dodávateľ dodáva tovar a služby s tým spojené, odberateľ kupuje tovar a služby s tým spojené. Uvedené podmienky platia samostatne. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese : www.promofessional.sk a to prostredníctvom webového rozhrania.

Obchodné podmienky taktiež upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.professional.sk a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke, je o novo publikovaných produktoch kupujúci informovaný pravidelnými e-mailami, ktorých príjem môže zrušiť vo svojom užívateľskom účte alebo kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom e-maile.

Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Registráciu na webovej stránke môžu vykonávať len osoby staršie ako 15 rokov.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšiu dobu nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu a nevypršala lehota časovo obmedzenej kampane, ak bol súčasťou takejto kampane. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením, brandingom (potlač, výšivka) a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením, brandingom a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

spôsobe brandingu (potlač, výšivka). Kupujúci vloží logo, ktorým chce na daný predmet obrendovať (logo vo formátoch jpg, png, alebo svg)

spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a služieb, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a zaplatiť“ alebo „Objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, služby, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Cena tovaru a služieb

Ceny predávaných produktov a služieb sú uvedené na e-shope. Cena tovaru a služieb nezahŕňa náklady na prepravu k odberateľovi. Cena tovaru a služieb nezahŕňa náklady na balenie. Cena tovaru, fungujúceho na batérie, nezahŕňa cenu batérii, pokiaľ nie je uvedené na webovej stránke inak. K cenám služieb /potlačí, výšivky/ sa pripočítavajú príplatky. Pri objednávke s potlačou začína dodacia lehota plynúť po prevzatí kompletných tlačových podkladov.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru a služby spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru nakupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

Dodacie podmienky a reklamácie

Tovar môže byť dodaný nasledovne:

  • rozvoz -prepravou dodávateľa na náklady odberateľa
  • poštou dobierkou

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb/poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu poukazujúceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený. Zodpovednosť za škody sa uplatňuje v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka.

Predávajúci je povinný uznané škody odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do dvoch mesiacov od prevzatia reklamácie. Uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škody a nepriamych nákladov sa na základe týchto podmienok vylučuje.

Pri objednávke tovaru s potlačou/výšivkou je odberateľ povinný poskytnúť odberateľovi požadované podklady na tlač/výšivku v 100%tnej kvalite. Pokiaľ tak neurobí, stráca nárok na reklamáciu kvality potlače a na odstúpenie od objednávky z dôvodu nekvalitného prevedenia potlačí/výšivky.

Kvantitatívne škody uplatní odberateľ najneskôr pri prevzatí tovaru, kvalitatívne škody uplatní odberateľ najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru. Reklamačné konanie sa riadi platnými predpismi Obchodného zákonníka. Nezaplatenie tovaru do 30 dní od prevzatia tovaru sa považuje za hrubé porušenie objednávky alebo zmluvy. Dodávateľ ručí za dodaný tovar k potlačí do výšky dohodnutej ceny potlače. Ak kupujúci žiada 100% ručenie, musí si pri objednávke dohodnúť poistenie.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru/služieb upraveného podľa priania kupujúceho, o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, ak porušil ich pôvodný obal.

Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, ktorú predávajúci predlžuje na 90 dní, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho [email protected].

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

V lehote troch (3) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa predchádzajúceho odseku obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

Spoločnosť Promofessional v zastúpení FETEX s.r.o, IČO : 45473528, Vlčie hrdlo 26, 821 07 Bratislava, vyhlasuje , že faktúry podpisuje elektronickým podpisom v zmysle  zákona č.215/2002 Z.z.  a plnia funkciu originálov.

Menu